SAYFA DETAY

Yönetmelik

Resmi Gazete Yayim Tarihi: 08.05.1997 Sayi: 22983)

BiRiNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amaci, Türk Eczacilari Birliği Yardimlaþma Sandiği'nin yönetimi, çaliþmasi, giriþ ve yillik aidatlari ile yapilacak yardimlarla ilgili usul ve esaslari belirlemek, görev, yetki ve sorumluluklarini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayili yasanin l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacilari Birliği'ne kayitli olan tüm eczacilari kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik 6643 sayili yasanin 4078 sayili kanun ile değiþik 58'nci maddesine göre hazirlanmiþtir.

Tanimlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen

TEB    :Türk Eczacilari Birliği'ni

Sandik :Türk Eczacilari Birliği Yardimlaþma Sandiği'ni

Sandik Yönetimi       :Türk Eczacilari Birliği Yardimlaþma Sandiği'ni  yönetmekle görevli olan Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti'ni
Üye    :6643 Sayili Yasanin 58'nci maddesi uyarinca Sandiğa üye olmak zorunda olan eczacilari ifade eder.

iKiNCi BÖLÜM
Yardimlaþma Sandiği'nin Amaçlari ve Üyelik Koþullari

Sandiğin Amaçlari

Madde 5- Yardimlaþma Sandiği'nin amaçlari aþağida belirtilmiþtir.

a)  Sandik üyelerinin tasarrufta bulunmasini sağlamak,

b)  Sandik üyesi olan eczacilarin, sosyal ve ekonomik çikarlarini koruyup geliþtirici çaliþmalarda bulunmak,

c)  Ölüm, hastalik, muhtaçlik, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardimda bulunmak,

d)  Sandik üyesi eczacilar arasinda sosyal ve ekonomik dayaniþmayi güçlendirmek.

Sandiğa Üye Olmak
Madde 6- 6643 Sayili Kanun'un 4078 sayili yasa ile değiþik 58'nci maddesine göre Türk Eczacilari Birliği'ne kayitli bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczaci Sandiğin doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadir.

Üyelik Sifatinin Sona Ermesi
Madde 7-Aþağida belirtilmiþ bulunan hallerde üyelik sifati sona erer:

a)  Oda kaydinin silinmesi suretiyle meslekten ayrilma,
b)  Ölüm.

Yukaridaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiþ paralarindan varsa borçlari düþürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermiþse, yukarida belirtilen þekilde mirasçilari hak sahibidir.

Yeniden Üye Olmak
Madde 8- Oda kaydinin silinmesi suretiyle üyelikten ayrilanlar daha sonra yeniden San-dik üyesi olduklarinda eski üyelikleri sirasinda kazandiklari kidem ve haklar dikkate alinmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yardimlaþma Sandiğinin Yönetimi, Çaliþma Usulleri,
Görev, Yetki ve Sorumluluklari

Sandiğin Yönetimi
Madde 9- Sandiğin Yönetimi Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti'nin görevleri içindedir. Bu nedenle Sandik Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti'nce yönetilir ve Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti Denetleme Kurulu tarafindan denetlenir.

Sandik Yönetim Çaliþma Usulleri
Madde 10-Sandiği yönetmekle görevli olan Türk Eczacilari Merkez Heyeti'nin 6643 Sayili yasada ve bu yasaya bağli olarak çikarilan Türk Eczacilari Birliği yönetmeliğinde belirtilen çaliþma usulleridir.

Sandik Yönetiminin Görev ve Yetkileri
Madde 11-Sandik yönetiminin görev ve yetkileri aþağida belirtilmiþtir.

a)  Türk Eczacilari Birliği adina bu Yönetmeliğin 5'nci maddesinde belirtilen amaçlari gerçekleþtirmek,

b)  Sandiğin amacina uygun olarak Türk Eczacilari Birliği adina gayrimenkuller satin almaya, kiralamaya veya inþa ettirmeye, uhdesinde bulunan gayrimenkulleri bedelleri ve maksatlara tahsis edilmek üzere satmaya, bunlar üzerinde ayni haklar tesisine, ikraz ve istikrazda bulunmaya, sandik lehine her türlü kararlar almaya Sandik Yönetimi yetkilidir.

c)  Sandiğin idaresi için lüzumlu personeli  istihdam ile bu hususta gerekli

    masraflar yapmak,

d)  Gerekli gördüğü hallerde daniþmanlar atamak, komisyonlar oluþturmak,

e)  Türk Eczacilari Birliği Büyük Kongresinde Sandik ile ilgili alinan kararlari yürütmek,

f)  Sandikça yapilacak bağiþlarin, yardimlarin ve tahsislerin miktarlarini belirlemek,

g)  Sandik üyesi eczacilar arasinda sosyal ve ekonomik dayaniþmanin güçlendirilmesi hususunda uygulama biçimlerini belirlemek,

h)  Gerekli görülen illerde þubeler ve/veya temsilcilikler açmak,

i)  Ayri bir karar defteri tutarak, Sandik ile ilgili aldiği kararlari üyelerine duyurmak,

j)  Sandik yönetmeliğinde gerekli gördüğü değiþiklik tekliflerini Türk Eczacilari Birliği Büyük Kongresinin onayina sunmak,

k)  Sandiğin gelir ve giderleri ile ilgili seri ve sira numarali makbuzlar bastirmak,

l)  (Ek bent: R.G 14 Temmuz 1998 / 23402)Büyük Kongrede alinan karar doğrultusunda emeklilik iþlemlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.

Sorumluluk
Madde 12-Sandiği Yönetmekle görevli olan Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti'nin faaliyetleri açisindan Türk Eczacilari Birliği Büyük Kongresine karþi sorumludur. Sandik çaliþmalari Türk Eczacilari Merkez Heyeti'nin çaliþma raporu içerisinde ayri bir bölüm halinde gösterilir ve Sandik çaliþma raporu ile Sandik bilançosu ayri bir gündem içerisinde Büyük Kongre'ye sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardimlaþma Sandiği Gelir, Gider, Hesap ve Yardimlari
Gelirler
Madde 13-Yardimlaþma Sandiğinin gelirleri aþağida belirtildiği gibidir.

a)  Giriþ ve Yillik Aidatlar
b)  Diğer Gelirler
Giriþ ve Yillik Aidatlar

Madde 14-Sandiğa üye olacak eczaci bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydi sirasinda kayitli olduğu eczaci odasina o yil için ödeyeceği yillik aidatin üç katini giriþ aidati olarak Yardimlaþma Sandiği'na öder. Yillik aidat, üyenin kayitli olduğu eczaci odasina o yil için ödeyeceği oda yillik aidatinin üç katidir. Üyelere duyurulan yillik aidatlarin ayni yilin Mayis ayi sonuna kadar Sandik yönetiminin belirleyeceği þekilde Sandiğa ödenmesi zorunludur. Sandiğa ait o yilki yillik aidatlarini ödeyemeyen üyeler oda ve sandik hizmetlerinden yararlanamayacaklari gibi haklarinda icra ve iflas Kanunu hükümleri uyarinca iþlem yapilir.

Diğer Gelirler
Madde 15-Amacin gerçekleþtirilmesi sonucu elde edilecek her türlü gelir, diğer gelirleri teþkil eder.

Giderler
Madde 16-Sandiğin yönetim ve personel giderleri ile amaçlar doğrultusunda yapilan bağiþlar, yardimlar ve tahsisler ile benzeri giderler Sandiğin giderlerini teþkil eder.

Hesaplar
Madde 17-Sandiğin Hesaplari ayrica tutulur ve Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti'nin bilançosu içinde ayri bir bölüm halinde gösterilir.

Yardimlar
Madde 18- Verilme biçimleri ile limitleri Sandik Yönetimi tarafindan her takvim yili için belirlenen ve üyelere duyurulan yardimlar þunlardir:

a)  Ölüm Yardimi
b)  Muhtaçlik Yardimi
c)  Afet Yardimi
Ölüm Yardimi

Madde 19- Üyenin ölümü halinde yapilan yardimdir. Varsa Ölen üyenin noter kanaliyla Sandiğa bildirdiği kimseye, yoksa veraset ilami gereğince mirasçilarina yapilir. Madde 7'de belirtildiği þekilde tahsil edilemeyen borçlari varsa, bu miktar ölüm yar-di-mindan düþülür. Haklarinda yapilan kanuni takibata rağmen üç senedir Sandiğa olan borcu tahsil edilememiþ üyeye ölüm yardimi yapilmaz. Üyenin kimsesi yoksa cenazesi birinci sinif törenle Sandik tarafindan kaldirilir ve kabri yaptirilir.

Muhtaçlik Yardimi
Madde 20- Üyenin bağli olduğu eczaci odasi tarafindan bildirilmek þartiyla Sandik  Yönetimi'nce kabul edilebilecek bir ihtiyaç nedeniyle yapilan yardimdir.

Afet Yardimi
Madde 21- Üyenin ya da iþyerinin maruz kaldiği deprem, sel, seylap,  dahili ya da harici su basmasi, yangin yer kaymasi ve bu gibi elde olmaksizin meydana gelen durumlarda yapilan yardimdir.

Sosyal ve Ekonomik Dayaniþma
Madde 22- Sandik üyeleri arasinda sosyal ve ekonomik dayaniþmayi güçlendirmek amaciyla kimlere, ne þekilde yardim yapilacaği ve karþiliğinin ne þekilde geri alinacaği Sandik Yönetimince belirlenir ve üyelere düzenli bir biçimde duyurulur.

Bağiþ ve Yardimlarin Miktari
Madde 23- Bu Yönetmelikte belirtilen bağiþlarin, yardimlarin ve tahsislerin miktarlarini ve verilme koþullarini belirlemeye Sandik Yönetimi yetkilidir.

Yardimlar için Baþvuru Süresi
Madde 24- Üye veya hak sahipleri kendilerine yardim yapilmasini gerektirecek halin oluþmasindan itibaren bir yil içerisinde baþvuruda bulunmayip gerekli belgeleri Sandik Yönetimine sunmadiklari taktirde haklarini kaybederler.

Yürürlükten Kaldirma
Madde 25- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 4 Ocak 1996 gün ve 22513 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Türk Eczacilari Birliği Yardimlaþma Sandiği Yönetmeliği yürürlükten kalkmiþtir.

BEŞiNCi BÖLÜM
Çeþitli Hükümler
Yürürlük
Madde 26- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacilari Birliği Merkez Heyeti Baþkani yürütür.

En güncel 2019 yüklenen porno video filmleri www.catnepal.com adresinde porno film seyret.

Copyright 2007-2021 © 20. Bölge Sakarya Eczacı Odası