bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Oral Oksibutinin fadesinin Raporlarda Yer Alma Zorunluluu Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Bilindii üzere 9 Eylül 2017 tarihli 30175sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli” ile SUT eki EK-4/F - Ayakta Tedavide Salk Raporu (Uzman Hekim Raporu/Salk Kurulu Raporu) ile Verilebilecek laçlar Listesi”nin 45. maddesi aadaki ekilde düzenlenmitir.

“45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin; oral oksibutinine yant alnamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanlarak tüm hekimlerce reçete edilir. Duloksetin, erikin kadnlarda orta dereceli ve iddetli Stres Üriner nkontinans (SÜ)'n tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanlarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

Birliimize yaplan bildirimler ile, "oral oksibutinine yant alnamayan ya da tolere edemeyen hastalarda…" ifadesinin uygulamas ile ilgili tereddüt olutuu aktarlarak; "oral oksibutinin" ifadesinin yalnzca transdermal oksibutinin için gerekli olup olmad; "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron" etken maddeli ilaçlar için "oksibutinine yant alnamayan ya da tolere edemeyen hastalarda…" ifadesinin yeterli olup olmadnn sorulmas üzerine; konuya açklk getirilmesi amacyla Sosyal Güvenlik Kurumdan görü talep edilmitir.

Kurum tarafndan iletilen ve ekte yer alan görü yazsnda;

EK-4/F - Ayakta Tedavide Salk Raporu (Uzman Hekim Raporu/Salk Kurulu Raporu) ile Verilebilecek laçlar Listesi”nin 45. maddesinde yer alan “oral oksibutinine yant alnamayan ya da tolere edemeyen…” ifadesinin "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin” etken maddeli tüm ilaçlar için gerekli olduu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

 

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

Kurum yazs için tklaynz.

2017-12-29 12:09:36