bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

SGK REETE KONTROLNDE SIK KARILAILAN SORUNLAR...

 1- Hekimler tarafndan bir kutudan fazla yazlan ilaçlarda kutu miktarnn yaz ile de belirtilmesi gerekmektedir.(Protokol 3.2.6)

 

2-  Reçetelerde yazl olmayan bilgilerin ilacn ödenebilmesi için medula-eczane sistemine girilmemesi gerekir.

Örnek-   Montelukast ve antihistaminik kombinasyonlarnn  reçetede alerjik rinit yazlmad halde medula eczane sistemine kayt yaplrken ilacn ödenebilmesi için 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astm dahil) tehis kodunun eçildii görülmütür.


3-  Kat reçetelerde hekim bilgisi sisteme hatal giriliyor. Reçete kayt aamasnda bilgilerin doruluu teyit edilmelidir.

4-  Reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilac/ilaçlar alan kiinin ad, soyad ve kalem ....kutu ilac aldm “  ibarelerinin doldurulmas, (Protokolün 3.2.2 maddesi.)

5-  Kat reçetelerin arka yüzüne eczane kaesinin baslmas ve eczac tarafndan imzalanmas,   (Protokolün 3.2.3 maddesi)

6-  lac teslim alan kiilerin sisteme doru kaydedilmesi(Protokolün 3.2.15.2.maddesi)

 Örnek-  2 yandaki çocuun reçetesini kaydederken ilac alan kii olarak kendisinin girilmesi.

7-  Ek-4/F listesinde geçen ilaçlarn (SUT 4.1.8  (2)) maddesi gerei raporlarnda kullanm dozu, uygulama plan ve süresinin belirtilmesi,

Örnek-  A ilacnn 1.5 mg , 3 mg, 4,5 mg, 6 mg lk formlar mevcut iken raporunda tedavi emas olarak 1x1 yazlyor, kullanm dozunun mg olarak belirtilmesi için tarafmzdan iade ediliyor. Tedavi emas örnein 1,5mg/gün eklinde raporun tedavi emas bölümüne yazdrlmaldr.

8- Edeer bandndan seçilebilen edeer ilaçlar için Edeer kaesi baslmasna gerek olmad, (Protokol  3.2.12 maddesi)

9-  Reçetelerde yazan ilaç dozlarnn rapor dozunu aamayaca (SUT 4.1.3 (3))

10- Karekodsuz ürünlerde, baz reçetelerde sisteme girilen ürün ile reçeteye eklenen kupürün barkodunun ayn olmadnn görüldüü,

11-  Yurt d reçetelere salk yardm hakkn veren ülkenin adnn yazlmas gerektii (Protokolün 3.2.8 maddesi)

12- 07.10.2016 tarihli SUT deiiklii gerei Statin kullanan ve tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden balangç kriterleri aranr, 15.10.2016 sonras reçetelerde statin kullanan hastalarn son alt aylk ilaç kullanmlarna baklmas gerektii ve son alt ayda ilaç kullanm yok ise raporlarnda balangç kriterlerinin arand,  (SUT 4.2.28.A (3))

13- Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokolün 3.9 “.…..nsülin kalem ine ucu bedelleri, insülin kartular ile birlikte ya da tek bana reçete edildiinde (hastann günlük insülin kullanmna göre) ödenir….….” maddesine istinaden ine ucu reçeteleri karlanrken aadaki hususlara dikkat edilmelidir.

nsülin ine ucunun reçete edildii tarihte hastann sistem de görülen (elinde var olan) insülin kullanm saysna ve rapordaki tedavi emasndaki kullanm saysna dikkat edilerek karlanmas gerekmektedir.

Örnek – 24.02.2017 tarihli reçete, A insülini 1x10 IÜ dozunda  ine ucu da 4x1 dozunda yazlm,   

                    Raporda A insülini 1x10 IÜ, B insülini 3x20 IU yazlm,

Ancak hastann 24.02.2017 tarihinde sistemde ilaç bilgisine bakldnda B insülininin 31.01.2017 tarihinde bittii görüldüünde;

nsülin ine ucu 1x1 dozunda ödenir.

Ancak hastann 24.02.2017 tarihinde sistemde ilaç bilgisine bakldnda B insülininin 3x20 IU olarak kulland ve 15.03.2017 tarihinde bittii görüldüünde;

nsülin ine ucu 4x1 dozunda ödenir.

Ancak hastann 24.02.2017 tarihinde sistemde ilaç bilgisine bakldnda B insülininin 2x15  IU olarak kulland ve 12.03.2017 tarihinde bittii görüldüünde;

nsülin ine ucu 3x1 dozunda ödenir.

 

14- Raporlarda ilacn ödenmesi için SUT da belirtilen ibarelerin raporlara aynen eklendii hastaya özel durumun yazlmad sklkla görülmektedir,

Örnek- Anti TNF’lerde SUT  4.2.4.C.1.3 maddesinde geçen ‘….eritrosit sedimentasyon hz >28 mm/s veya normalin üst snrn aan CRP deeri olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli salk kurulu raporunda belirtilmesi kouluyla ilaca balanr.ifadesinin hastann raporunun açklamalar ksmna aynen eklendii, bu durumda reçete yukardaki ifadede yer alan iki durumdan hangisinin hastada bulunduunun belirlenmesi için tarafmzdan iade edilmektedir.

 

 

 

15- Oral Esansiyel Aminoasit Preperatlar, Orlistat, Cinacalcet, Sevelamer gibi kesme kriterleri olan ilaçlarda kesme kriterlerinin dikkate alnmad (örn:4.2.9.1.(2)) ,

 

16-  Enteral beslenme ürünleri için SUT Ek 4D Listesinde 05.08.2015 tarihinde deiiklik yaplm 10.8 Oral beslenmenin mümkün olmad kronik nöromusküler hastalklar maddesi yürürlükten kaldrlm ve 4.4,  10.3.2, 10.7.6, 10.9 maddelerine 4.4.4 , 10.7.6, 10.9.5, 10.3.2.5 maddeleri alt madde olarak eklenmi ve dier baz maddelerde de sadece malnütriyon gelien hastalarda kullanlmak üzere deiiklik yaplmtr. 4.4,  10.3.2, 10.7.6, 10.9 maddelerinde enteral beslenme ürünleri karlanrken muaf olmad tehislerde muaf olarak karland görülmektedir. Örnein 4.4.Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalklar, venöz yetmezlikler maddesine  4.4.4. Enteral beslenme ürünleri (Sadece G46 ve I69 kodlarnda malnütrisyon gelimi hastalarda muafiyet kapsamndadr.) alt maddesi eklenmitir.  Enteral beslenme ürünleri G46 ve I69 tan kodlarnda muaf olmas gerekirken 4.4 Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalklar, venöz yetmezlikler maddesinin altnda yer alan dier ICD kodlarnda muaf olarak girildii görülmektedir.

 

17- SUT Ek-4E listesinde yannda   “K-AB (Pnömonide KY, dier endikasyonlarnda, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduunu gösteren kültür sonucuna göre kullanlr “ ifadesi yer alan antibiyotiklerin karlanmasnda bu ifadenin dikkate alnmad,

 

18- Byetta için insülin kalem ine ucu verildii fakat Salk Uygulama Teblii 3.3.5- Enjektör bedelleri maddesi gerei insülin ine uçlarnn bedellerinin hastann insülin kullanmas durumunda karlanmas gerektii, (Genel Müdürlüün 26.11.2015 tarih 6014146 sayl TEB’E cevab mevcuttur)

 

19- Anti TNF ilaçlarda Tedaviye uzun süre ara veren (3 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden balangç kriterlerinin arand   ( SUT 4.2.1.C.1.(6) )

 

20 - Eczac odas onay listelerinde reçete numaras ,hasta ad ve reçete tarihlerinin doru girilmemesi yada hiç bulunmamas,

Hususlarnda sklkla problem yaadmz ve eczac odasna bildirilmesi hususunu arz ederiz.

2017-03-31 17:32:08