bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Medula Eczane Ekranna Sat Haslatlarnn Girilmesi Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Genel Salk Sigortas Genel Müdürlüü tarafndan,30.03.2017 tarihinde “Sözlemeli Eczane 2016 Yl Sat Haslat Girii” balkl duyuru yaymlanmtr.

Duyuru u ekildedir;

“01/04/2016 tarihinde yürürlüe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol”ün (3.4) numaral maddesi uyarnca eczac indirim oran ve reçete ba hizmet bedeli eczanelerin bir önceki yl sat haslat (KDV hariç) üzerinden belirlenmektedir.

Protokolün (7.1) numaral maddesi uyarnca sözleme yenileme ilemlerinin Nisan aynda tamamlanmas gerekmektedir. 01/04/2017 tarihinden itibaren sözleme yenileme ilemleri tamamlanana kadar eczaneler tarafndan karlanan reçetelerin MEDULA sistemine kaytlarnda esas alnmak üzere eczanelere ait 2016 yl sat haslat tutarlarnn (KDV hariç) MEDULA Eczane Uygulamasnda yer alan “Bilgi Güncelleme” menüsü altnda yer alan “2016 Yl Sat Haslat Girii” bölümüne kaydedilmesi gerekmektedir.

“2016 Yl Sat Haslat Girii” bölümünde 6736 sayl “Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna Dair Kanun”un “letme kaytlarnn düzeltilmesi” balkl 6 nc maddesinin 2 nci fkras uyarnca eczanelerin kestii stok düzeltme faturalarna dair düzenleme yaplm olup, varsa bu kapsamda düzenlenen fatura tutarlarn (KDV hariç) da “2016 Yl Sat Haslat Girii” bölümüne kayd yaplabilecektir.

Yaplan kaytlar sözleme yenilenmesi esnasnda Kuruma ibraz edilen belgeler üzerinden kontrol edilecek olup, hak kayplar ve maduriyet yaanmamas için beyan edilecek tutarlarn vergi dairesi kaytlar ile uyumlu olmas konusunda özen gösterilmesi ve kaytlarn süresi içerisinde (01/04/2017 tarihinden önce) tamamlanmas gerekmektedir.”

Medula Eczane Ekrannda 2016 Yl Sat Haslatnn girilecei ekran bugün (30.03.2017) saat 18:00’de açlm olup, Kurum duyurusunda belirtilen 2016 Yl Sat Haslat ile, 6736 sayl Kanun kapsamnda kesilmi stok düzeltme faturas varsa buna ait tutar bilgilerinin giriinin 01.04.2017 tarihine kadar tamamlanmas hususunu tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 


2017-03-31 09:55:30