bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Stok Dzenleme Hakknn Eczac Iskontosunu Etkilememesi Konusunda SGKya Yaptmz Bavuru Hakknda

 Eczanelerin stok problemi olarak bilinen fiili envanter ile kaydi envanter farklarnn ortadan kaldrlmas için stok düzenleme hakk salanmas konusunda Birliimiz tarafndan konunun muhataplar ile yürütülen görümeler sonucunda, 2016 ylnda yaplan düzenlemede olduu gibi, 18 Mays 2018 tarih ve 30425 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüe giren "7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin Kanun kapsamnda; T.C.Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl tarafndan,

"b) Eczaneler, stoklarnda kaydi olarak yer ald halde fiilen bulunmayan ilaçlar, bu Kanunun yaymland tarihi izleyen üçüncü ayn sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kaytlarndan çkarabilirler. Bu suretle kaytlardan çkarlan ilaçlarn maliyet bedeli üzerinden %4 orannda hesaplanan katma deer vergisi ayr bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma deer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider olarak dikkate alnamaz." eklinde düzenleme yaplarak, eczaclarn, bu maddede tanmlanan bildirimi yapmalar için 2018 yl Austos ay sonuna kadar süre tannmtr.

Bu kapsamda stok düzenleme hakkndan yararlanacak olan meslektalarmzn, 2016 yl sat haslatlar için yaplan düzenlemede olduu gibi 2018 yl sat haslatlar için yapacaklar ilemlerde de, stok düzenleme için kesecekleri fatura tutarnn, Kuruma 2019 yl sözlemesi kapsamnda yapaca skonto orann etkilememesi, Birliimiz tarafndan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 26.07.2018 tarihinde yazl olarak talep edilmitir.

Kurum tarafndan Birliimize bugün (29.08.2018) iletilen cevabi yazda;

“Eczanelerin stoklarnda yer al halde fiilen bulunmayan ilaçlar hakknda benzer bir düzenleme yaznzda da belirtildii üzere 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayl resmi gazetede yaymlanan 6736 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna likin Kanunda da yaplm olup, bu düzenlemeye ilikin Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanlnn 10/11/2016 tarihli ve 27238360-125.35(50-335)-E.116900 sayl yazsnda yer alan görü dorultusunda 2017/1 sayl Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Ek Protokolde gerekli düzenlemeler yaplmtr.

Protokolün ilgili maddeleri çerçevesinde yaplacak revizyon çalmalarnda, konuya ilikin Hazine ve Maliye Bakanlnn uygun görüü halinde Protokolün ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler yaplabilecektir.” Denilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

SGK tarafndan gönderilen 29.08.2018 tarihli yaz için tklaynz.

Birliimiz tarafndan SGK’ya gönderilen yaz için tklaynz.

2018-08-31 10:17:11