bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Sosyal Medya ve Instagram hesaplar araclyla tantmlar yaplmas hakknda

 Sosyal medya kullanmnn büyük oranda artt günümüz koullarnda, eczac odalarmzdan ve meslektalarmzdan yöneltilen sorular dorultusunda, eczaclarn kiisel sosyal medya hesab, kiisel instagram hesab veya eczane adna açlacak instagram hesab üzerinden dermokozmetik ürünlerin tantm, kullanm, faydalar, etkileri gibi konular ile ilgili olarak kiisel bilgi verilmesi ve tantmnn yaplmas Eczaclk Mevzuat bakmndan deerlendirilmitir.

Bilindii üzere 6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler hakknda Kanun'un 24. Maddesinde "Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçlarn toptan sat yaplamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler aras ilaç takas, toptan sat saylmaz; ilaçlarn sat, alnd ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde dier depolara iadesi, eczaneler arasndaki takas, miad geçmi ya da bozulmu olanlarnn imhas ilemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yaplmas zorunludur.

laçlarn internet veya bakaca herhangi bir elektronik ortamda sat yaplamaz. Eczane eczaclar ve eczaneler adna internet sitesi açlamaz.

Eczaclar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne ekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, dier salk kurum ve kurulular veya üçüncü ahslar ile açk veya gizli i birlii yapamaz, simsar, kurye eleman ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczac ile arac kii veya kurulua be bin Türk Lirasndan elli bin Türk Lirasna kadar idari para cezas verilir. Fiillerin tekrar hâlinde verilecek idari para cezas, daha önce verilen cezann iki kat olarak uygulanr." hükmü yer almaktadr.

Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik'in 43. Maddesi;

"nternetten sat yasa

MADDE 43 – (1) laçlarn ve 42 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen dier ürünlerin internet veya baka herhangi bir elektronik ortamda sat yaplamaz.

(2) Eczane eczaclar ve eczaneler adna internet sitesi açlamaz." eklinde düzenlenmitir. 

Türk Eczaclar Deontoloji Tüzüünün 9 uncu maddesinde ise;

"Eczac, yapaca yaynlarda eczaclk mesleinin erefini üstün tutmak zorundadr. Eczac, yaz veya sözle veya her ne ekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamn yapamaz; i katlarna ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacnn müessesesine koyduu tabelaya ancak, kendisinin ad ve soyad ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak artiyle buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin ad yazlabilir." denilmektedir.

Yukarda saylan eczaclkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczaclarn ve eczanelerin adna internet sitesi açlamayaca, reklam yaplamayaca açkça belirtilmitir. Kiisel sosyal medya hesaplar araclyla eczanenin ve eczanede satlan ürünlerin tantmnn yaplmas durumlar da bu kapsamda deerlendirilmektedir.

Ayrca 6643 sayl Türk Eczaclar Birlii Kanunu'nun 20. maddesinin (b) fkrasnda Eczac Odas Yönetim Kurullarna,

"Meslektalarn Shhat ve çtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarz ve fiyatlar dnda ilaç yapmalarn, kanunun müsaadesine aykr olarak baka ahs ve müesseselere ilaç satmalarn, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabanc müstahzaratn isim, marka, ambalajlarn taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek ekilde isim veya marka koyarak halk istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakknda meslek adabna ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak ekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarn önlemek," görevi verilmitir.

Bilgilerinizi, üyelerinizin, ilgili mevzuat hükümleri kapsamnda konu hakknda bilgilendirilerek, mevzuata uygun olmayan ekilde sosyal medya hesab kullanmnn tespiti halinde konunun, yukarda belirtilen eczaclkla ilgili mevzuat hükümleri dorultusunda deerlendirilmesini sayglarmla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

 

 

2018-08-01 09:49:04