bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczane Stoklarnn Dzenlenmesi Hakknda

 Bilindii üzere 19.08.2016 tarih ve 29806 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmasna dair Kanun” kapsamnda, Birliimizin giriimleri ve youn çalmalar sonucunda,  Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi ile yaplan düzenlemeyle, sadece eczaclara özel olarak stok düzenleme hakk tannmt. Bu kapsamda, 2016 ylnda, 13.806 meslektamz bu haktan yararlanarak kaydi envanterlerini düzeltme imkan bulmutu.

 

T.C.Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl tarafndan yaplan deerlendirme ile, 18 Mays 2018 tarih ve 30425 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna likin Kanun” kapsamnda, 6. maddesinin 2. fkrasnn (b) bendinde;

 

"b) Eczaneler, stoklarnda kaydi olarak yer ald halde fiilen bulunmayan ilaçlar, bu Kanunun yaymland tarihi izleyen üçüncü ayn sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kaytlarndan çkarabilirler. Bu suretle kaytlardan çkarlan ilaçlarn maliyet bedeli üzerinden %4 orannda hesaplanan katma deer vergisi ayr bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma deer vergisinden indirilemez, gelir kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider olarak dikkate alnamaz." eklinde düzenleme yaplm ve böylelikle 2018 ylnda da isteyen meslektalarmzn stok düzenleme yapmasna imkan tannmtr.

Eczaclarmza maddede tanmlanan bildirimi yapmalar için 2018 yl Austos ay sonuna kadar süre tannm olup, Gelir daresi Bakanl tarafndan eczanelere yönelik  hazrlanan bilgilendirme broürü de ektedir.

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinizin bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

Broür için tklaynz.

2018-07-24 17:10:10