bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reete ve Rapor Uygulamas Hakknda SGK Duyurusu

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan 2 Mays 2018 tarihinde (bugün) yaymlanan “Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzemelerin Temininde  Elektronik Reçete ve Rapor Uygulamas Hakknda ” balkl duyuru u ekildedir;

“Bilindii üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzemelerin Teminine likin Sözlemenin (3.1.3.) maddesi “Tbbi malzeme/cihaz raporlarnn ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yap çalmalar yaplmakta olup tamamlandnda uygulamaya geçilecektir.” ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden Tbbi Malzemelerin Temini Sözlemesinin (4.1.4) maddesi “Tbbi malzeme raporlarnn ve reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için MEDULA sistemindeki gerekli alt yap çalmalar tamamlandnda uygulamaya geçilecektir” hükmüne amirdir. Kurumumuz tarafndan e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanm olup 01.05.2018 tarihinde uygulama zorunlu olarak balayacaktr.”

Duyuruda;  Salk Hizmeti Sunucularnn aadaki düzenlemeleri dikkate almalar gerektiine deinilerek, konu ile ilgili olarak yaanabilecek sorunlarn tmdestek@sgk.gov.tr    adresine e-posta yoluyla bildirilebilecei belirtilmektedir.

Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzemelerin Temininde izlenecek ilem admlar aadaki ekildedir:

- Elektronik ortamda düzenlenen reçete (e-reçete) ile yaplan bavurularda, hastann T.C. Kimlik numaras ve e-reçete numaras ile giri yaplacaktr. Reçete içerii cihazn hasta tarafndan alnmamas halinde cihaz teslim alan kiinin kimlik kontrolü yaplarak, MEDULA sistemi ekranndaki ilgili alana T.C. Kimlik numaras girilerek cihaz teslim edilecektir.

- E-reçeteye ilikin salk raporu e-rapor olarak düzenlenmi ise, rapor MEDULA sisteminden kontrol edilecektir.

- E-reçete eklinde düzenlenen reçetelerde hasta bilgilendirme formu sat merkezi tarafndan sistem üzerinden doldurulacaktr.

- E-reçete ve e-raporlarda, reçetenin/raporun sistemde kaytl olmas yeterli olup erapor ve e- reçete kat ortamnda istenmeyecektir.

- E-reçete ve e-raporlarda, Kurumca yaplan incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yaplabilmesi için reçete sistem üzerinden iade edilecektir.

- E-reçetenin, iade tarihinden itibaren sözlemede düzenlenen teslim süresi olan 15 (onbe) i günü içinde sistem üzerinden Kuruma gönderilmemesi halinde sözlemelerin ilgili hükümleri uygulanacaktr.

- E-reçetelerde, sözlemelerin ilgili maddelerinde düzenlenmi olan reçete eki belgeler ile SUT eki listeler altnda düzenlenmi olan dier bilgi ve belgeler, sistemden alnan çkt arkasna ilave edilecektir.

- MEDULA sisteminin ve/veya salk hizmet sunucusuna ait sistemin çalmamas nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilikin “Sistemlerin çalmamas nedeniyle e-reçete düzenlenememitir” ibaresi kae ya da el yazs eklinde belirtilecek olup reçeteyi düzenleyen hekim tarafndan da onaylanacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

 

 

Kurum duyurusuna ulamak için tklaynz.

2018-05-03 09:25:47