bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

la Geri deme Komisyonu Kararlarna stinaden Yaplan Dzenlemelere likin SGK Duyurusu Hakknda

 21 Mart 2018 tarih ve 30367 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan SUT Deiiklii ile yaplan düzenlemeler kapsamnda, ne ekilde uygulanaca anlalamayan hususlarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yaz gönderilerek görü sorulduu 23.03.2018 tarihinde internet sayfamzda duyurulmutur.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan bugün (06.04.2018)yaymlanan “2017/1. Dönem laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarna stinaden Yaplan Düzenlemeler Hakknda” balkl duyuru ile, SUT Deiiklii kapsamnda Birliimiz tarafndan Kuruma yazl olarak sorulan hususlarn bazlarna açklk getirilmi olup, duyuru metni aadaki ekildedir:

2017/1. Dönem laç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarna stinaden Yaplan Düzenlemeler Hakknda

“Bilindii üzere, 21/03/2018 tarih, 30367 sayl Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli” yaymlanmtr. Sözkonusu Tebli ile yaplan düzenlemeler açsndan aada yer alan maddeler de dikkate alnarak ilem yaplmas gerekmektedir.

1) 4.1.4 numaral maddesinin beinci fkrasnda yaplan topikal antifungallerin reçete edilmesinde dermatoloji uzman hekimleri dnda dier hekimler tarafndan ayn ilacn bir reçetede en fazla 2 kutu reçetelendirmesi mümkün bulunmaktadr. Bir reçetede ayn ilaçtan 2 kutudan fazla kullanlmas gereken durumlarda tedavinin dermatoloji uzman hekimlerince düzenlenmesi gerekmektedir.

2) “Fabry Hastal tedavi esaslar” balkl 4.2.10.B numaral maddesinde yaplan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerlidir.

3) Tebliin “Rapor ve reçeteleme koullar” balkl 4.2.10.C-2 numaral alt maddesinin birinci fkrasnn birinci cümlesinde yaplan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerlidir.

4) Kronik Hepatit B tedavisi” balkl 4.2.13.1 numaral alt maddesinin yedinci fkrasnda yaplan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerlidir. Düzenlenecek yeni raporlarda hastann tedaviye ilk balad tarih, balama kriterlerinin hastann tedavisine baland tarihteki mevzuata uygun olduunun belirtilmesi ile bu tarihten sonra hastaya yaplan tedavilere ilikin açklama yaplmas yeterli olup mevzuata uygun olarak balanm ve devam eden tedaviler açsndan güncel Tebli kriterlerinin aranmas zorunlu bulunmamaktadr.

5) Tebliin “Doutan metabolik hastalklar, Gda allerjileri ile Çölyak Hastal” balkl 4.2.16 numaral maddesinin beinci fkrasnda yaplan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerlidir.

6) Tebliin “Diyabet Tedavisinde laç Kullanm lkeleri” balkl 4.2.38 numaral maddesinde yaplan düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna dek geçerlidir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.”

Kurum tarafndan açklk getirilmeyen konular hakknda yazl bavurumuza istinaden bilgi beklenmekte olup, Kurum tarafndan verilecek cevap dorultusunda gerekli bilgilendirme yaplacaktr.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Duyuru için tklaynz.

2018-04-10 09:12:20