bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Majistral lalarda Yer alan Mstahzarlar Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Kiilere özel olarak hazrlanan majistral ilaç bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan geri ödemesi, Kurum tarafndan yaymlanan Salk Uygulama Teblii'nin;

4.1.4 - Reçetelere yazlabilecek ilaç miktar

(1) laçlarn parenteral formlar ile majistrallerin reçeteye yazlmas durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanm dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçl olduu hekim tarafndan reçete üzerinde belirtilir. (Ek: RG-18/03/2014-28945/19 md. Yürürlük: 18/03/2014) Majistrallerin fiyatlandrmasnda MEDULA sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alnr, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutar geçemez.” maddesi çerçevesinde yaplmaktadr. 

Birliimize, içeriinde müstahzar bulunan majistral preparatlara ait reçetelerin kontrolü ve geri ödemesinde, SSGM baznda farkl yorumlara bal olarak bir takm kesintilerin yapld bildirilmektedir. 

öyle ki;

Baz SSGM'ler; majistral ilacn içerisinde yer alan müstahzarlar için, Medula ilaç bilgisinde yer alan süre kstlamalar dorultusunda (Örnek olarak; 1 kutu pomat için 7 gün snrlamas gibi) ilem yaparak 10 günlük süreyi aan kutu adedinde müstahzar içeren preparatlarn, kutu adedinin ve ayn oranda terkipteki dier maddelerin azaltlmas gerektii gerekçesiyle kesinti yapmakta; bir ksm SSGM'ler ise böyle bir uygulama içinde olmayp majistral preparat bedelinin tamamn tümünü ödemektedir.

Konunun, Birliimiz tarafndan Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi sonrasnda, Kurum tarafndan Birliimize gönderilen cevabi yazda;

"… majistral reçetelerin terkibine giren ürünlerin Salk Bakanl tarafndan belirtilen düzenlemeler dikkate alnarak kullanlmas gerektii, majistral ilaçlarn terkibine giren krem ve pomad formundaki müstahzarlarn Salk Bakanl'nca onayl prospektüsünde yer alan pozoloji, uygulama (kullanm) skl ve uyarlar bölümlerinde yer alan hususlarn göz önüne alnarak içerisine dahil olduklar majistral formulasyonlara katlmasnn uygun olaca deerlendirilmekte …" denilmektedir.

Birliimizin konu hakkndaki görüünün, majistral ilaçlarn, kiiye özel tedavi kapsamnda hazrlanan ürünler olduu, içeriinde müstahzar yer alsa dahi, hazrlanan formülün yeni bir ilaca ait olduu ve müstahzara ait prospektüsünde yer alan snrlamalardan bamsz deerlendirilmesi gerektii eklinde olduu Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine sözlü ve yazl olarak aktarlm olup, Birliimiz tarafndan yakndan takip edilmektedir. Ancak, bu süreçte, eczaclarmzn majistral reçete bedelleriyle ilgili bir maduriyet yaamamas için üyelerinizin, majistral formül içeren reçetelerin karlanmas srasnda, yazmz ekinde gönderilen Kurum yazsnn dikkate alnmas konusunda bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

 

Kurum yazs için tklaynz.

 

 

2018-02-23 10:27:41