bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

LALARDA UYGULANACAK KAMU KURUM SKONTOSU BAREMLERNN DETRLMES HAKKINDA DUYURU

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan, bugün (16.02.2018) yaymlanan “laçlarda Uygulanacak Kamu Kurum skontosu Baremlerinin Deitirilmesi Hakknda” balkl duyuru aadaki ekildedir;

“10/02/2018 tarihli ve 30328 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 2018/11286 sayl “Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Kararda Deiiklik Yaplmas Hakknda Karar” gerei 06/02/2017 tarihli ve 2017/9901 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe konulan Beeri Tbbi Ürünlerin Fiyatlandrlmasna Dair Karara eklenen geçici madde ile beeri tbbi ürünlerin fiyatlandrlmasnda kullanlacak Türk Liras cinsinden 1 (bir) Avro deeri, 2018 yl için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro deerinin fazlasn geçemeyecei yönünde düzenleme getirilmitir.

Bu düzenlemeye istinaden Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu (TTCK) resmi internet sitesinde 14/02/2018 tarihinde yaplan Duyuru ile 2018 yl için beeri tbbi ürünlerin fiyatlandrlmasnda kullanlan 1 (bir) Avro deerinin 2,3421 TL’den 2,6934 TL’ye artrld, uygulamann 19/02/2018 tarihi itibariyle geçerli olaca bildirilmitir.

Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde (SUT) deiiklik yaplncaya kadar SUT’un “4.4.1 - Uygulanacak indirim oranlar” maddesinde yer alan iskonto oranlar için belirlenen baremlere ait 19/02/2018 tarihinden itibaren uygulanacak depocuya sat fiyatlar (DSF) aada yer almaktadr.

lgili düzenleme Bedeli Ödenecek laçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 19/02/2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktr."

16022018 BAREMLER

 

Kamu kurum iskontosu baremleri yanstlm olan ileri tarihli fiyat deiim listesine "tebrp" üzerinden ulaabilirsiniz.

 

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL


 

 

2018-02-17 10:20:39