bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Dantay Karar ile lgili SGK Duyurusu Hakknda

 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan yaymlanan duyuruda;

Dantay Onbeinci Dairesinin 2017/287 E. sayl dosya ile açlan davaya ilikin 17/05/2017 tarihli karar ile 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebliin 17 nci maddesi ile deitirilen, 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin 4.2.34 numaral maddesinin 3 üncü fkrasnn (b) bendi”nin yürütmesi durdurulduu;

Kararn Kuruma tebli edildii tarih olan 24/07/2017 tarihinden balayarak Salk Uygulama Tebliinin ilgili maddesi bu dorultuda yürütülecei bildirilmektedir. Kurum duyurusu ektedir.

lgili maddenin Teblideki mevcut ekli ile 24.07.2017 tarihi itibariyle yürütülecei ekli aada yer almakta olup, Kurum duyurusuna ekten ulalabilmektedir.

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

 

TÜRK ECZACILARI BRL

 

Kurum duyurusu için tklaynz.

 

 

Teblideki Mevcut Hali 24.07.2017 Tarihi tibariyle Yürütülecei Hali

(Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 17-b md. Yürürlük: 29/11/2016)

(3) Natalizumab; yalnzca yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl skleroz hastalarndan, en az bir yl süre ile bir beta interferon veya glatiramer asetat tedavisine yant vermeyen ve yüksek hastalk aktivitesine sahip olan hastalarda kullanlr.

a) Yant vermeyen hastalar; en az bir yllk tedavi süresince ataklarnda deiiklik olmayan veya ylda en az bir atak  geçirmi olan veya ataklarnda art gözlenen ve hastalarn beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’sinde en az 1 adet Gadolinium-artrc lezyon veya en az 9 adet T2-hiperintens lezyonu bulunmas durumundaki hastalardr.

b) Natalizumab tedavisine balamak için PML (Progresif multifokal lökoensefalopati) riskini belirleyen Anti-JCV Antikor Testi sonucunun negatif olduunun raporda belirtilmi olmas gerekir. Bu test tedavi boyunca ylda iki kez yaplr ve her raporda test sonucu belirtilir. Test sonucunun pozitif olmas halinde tedavi sonlandrlr.

c) Üçüncü basamak salk kurumlarnda bu durumlarn belirtildii ve nöroloji uzman hekiminin yer ald 6 aylk salk kurulu raporuna dayanlarak nöroloji uzman hekimleri tarafndan reçete edilir.

(Ek: RG- 26/11/2016- 29900/ 17-b md. Yürürlük: 29/11/2016)

(3) Natalizumab; yalnzca yüksek derecede aktif relapsing remitting multipl skleroz hastalarndan, en az bir yl süre ile bir beta interferon veya glatiramer asetat tedavisine yant vermeyen ve yüksek hastalk aktivitesine sahip olan hastalarda kullanlr.

a) Yant vermeyen hastalar; en az bir yllk tedavi süresince ataklarnda deiiklik olmayan veya ylda en az bir atak  geçirmi olan veya ataklarnda art gözlenen ve hastalarn beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’sinde en az 1 adet Gadolinium-artrc lezyon veya en az 9 adet T2-hiperintens lezyonu bulunmas durumundaki hastalardr.

b) Natalizumab tedavisine balamak için PML (Progresif multifokal lökoensefalopati) riskini belirleyen Anti-JCV Antikor Testi sonucunun negatif olduunun raporda belirtilmi olmas gerekir. Bu test tedavi boyunca ylda iki kez yaplr ve her raporda test sonucu belirtilir. Test sonucunun pozitif olmas halinde tedavi sonlandrlr.

c) Üçüncü basamak salk kurumlarnda bu durumlarn belirtildii ve nöroloji uzman hekiminin yer ald 6 aylk salk kurulu raporuna dayanlarak nöroloji uzman hekimleri tarafndan reçete edilir.


 

 

 

2017-08-07 09:28:43