bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczanelerde Bulundurulmas Zorunlu Tbbi Malzemeler Hakknda

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETM KURULU BAKANLII’NA

Birliimize Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan iletilen 12.06.2017, tarih ve 126719 sayl yaz ile,

12.04.2014 tarih ve 28970 sayl Resmi Gazete' de yaymlanarak yürürlüe giren "Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Yönetmelik"in Eczanelerde bulundurulmas mecburi ürünler balkl 44 üncü maddesinin"(1) Eczanelerde bulundurulmas mecburi olan ilaç, tbbi madde ve malzemeler Kurumca iki ylda bir hazrlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduu sürece her eczanede bulunmas mecburidir. Bu hususlara riayet etmeyen eczaclar hakknda il salk müdürlüünce Kanunun 45 inci maddesi dorultusunda ilem yaplr." hükmünde olduu,

15.05.2014 tarih ve 29001 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan "Tbbi Cihaz Sat, Reklam Ve Tantm Yönetmelii"nin "stisnai hükümler" balkl 33. maddesinin 1.fkrasnda yer alan "(1) laçlarn uygulanmasnda kullanlan cihazlar hariç olmak üzere münhasran salk meslek mensuplar tarafndan kullanlmas veya uygulanmas gereken cihazlarn eczanede sat yaplamaz. Bunun dndaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmakszn eczanelerde satlabilir." hükmü gerei salk meslek mensuplar tarafndan kullanlmas veya uygulanmas gereken cihazlarn eczanelerde satnn yaplamad bildirilmekte olup,

Eczanelerde Bulundurulmas Zorunlu Tbbi Malzemeler bal altnda bulunan "Sonda (kadn erkek en az 3 deiik numara)" salk meslek mensuplar tarafndan uygulanmas gereken cihazlar arasnda yer aldndan eczanede bulundurulmas zorunlu ilaçlar listesinden çkarlarak söz konusu listenin güncellendii,

Yaplacak denetimlerde herhangi bir sorun yaanmamas için listede ad geçen ürünlerin eczanelerde bulundurulmas gerektii ifade edilmektedir.

Kurum yazs ve eki, ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazs ve eki için tklaynz.

 

 

2017-06-14 16:20:30