bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Eczanelerin Tbbi Malzeme Temini Szlemesi lemleri Hakknda

 Birliimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasnda 03.05.2017 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Ek Protokol” kapsamnda Birliimiz tarafndan bastrlan 2017 yl sözleme formlar ile, protokol eki olarak imzalanan Eczanelerden Tbbi Malzeme Temini Sözleme Formlar, sözleme yenilemek ve Kurumla ilk kez sözleme yapmak isteyen eczaclarmza ulatrlmak üzere Bölge Eczac Odalarna gönderilmitir.

Tbbi Malzeme Temini sözlemesinin ilk kez yaplacak olmas itibariyle, sözleme formu içerii ve form ekinde teslim edilmesi gereken belgeler ve genel uygulamalar ile ilgili olarak eczac odalarmzdan ve üyelerimizden Birliimize ulaan çok sayda sorunun ve talebin yantlandrlmas ve ülke genelinde uygulama birlii salanarak sözleme ilemlerinin hzl ve sorunsuz bir ekilde yürütülmesi amacyla, Birliimiz ile Kurum yetkilileri arasnda yaplan görümeler sonucunda açklk getirilen hususlar u ekildedir:

1) Tbbi Malzeme Sözleme Formlar da eczac odalar tarafndan ilaç temini sözlemelerinin teslim edildii SSGM’lere toplu olarak teslim edilecektir.

2)Tbbi Malzeme Temini için sözleme yapacak eczaclarmz, tbbi malzeme ekranna giri için de Medula Eczane Ekranna eriimde kullandklar kullanc ad ve ifreleri kullanacaklardr. Dönem sonlandrmas için SSGM’den ayrca bir ifre alnmas gerekecek olup, bu ifrelerin sözleme formlarnn toplu olarak SSGM’ye teslimi sonrasnda, SSGM tarafndan toplu olarak eczac odasna teslim edilebilmesi ve eczac odas tarafndan eczaclarmza ulatrlmas mümkündür.

3) Sözleme formlar üzerine yazlacak olan tarih, eczac ile Kurum arasnda sözlemenin imzalanaca tarihtir. Eczac odas tarafndan toplu olarak teslim edilecek sözleme formlarna, formlarn SSGM’ye ulatrlaca tarih yazlabilecektir.

4)Tbbi Malzeme Temini Sözlemesi ekinde eczaclarmz tarafndan teslim edilecek evraklarla ilgili olarak yaplmas gereken ilemler u ekildedir:

5) Sözleme Bavuru Formu (EK-6/2) içerisinde yer alan “Eczane Tanmlayc No” ibaresi, TITUBB Kayt Numarasn ifade etmektedir.

TITUBB Kayt Numaras, https://titubb.titck.gov.tr/Forms/FirmaBasvuru.aspx linki araclyla sorgulanabilen, açlan linkte vergi veya TC kimlik no ve bulunduu il bilgileri girildikten sonra ekrana gelen, 13 haneli, 266-267 ile balayan firma tanmlayc kod numarasdr.

6) Talebimiz üzerine, Kurum tarafndan 26.05.2017 tarihinde yaymlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 Yl Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzeme Sözlemesi ile lgili Müesseselerin Dikkatine” balkl duyuru ile, Ayakta Tedavide Kullanlan Hazr Tbbi Malzeme Sözleme Süresinin 30.06.2017 günü mesai bitimine kadar uzatld ve halihazrda Kurumla sözleme yapm sat merkezleri de dahil olmak üzere ahs ödemesi olarak düzenlenen reçete bedellerinin 30.06.2017 tarihine kadar ödenmeye devam edecei bildirilmitir.”

Tüm meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL

2017-05-30 16:27:59