bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

5. BAKANLAR DANIMA KURULU SONU BLDRGES

 5. BAKANLAR DANIMA KURULU SONUÇ BLDRGES

Türk Eczaclar Birlii Merkez Heyeti 5 inci Bakanlar Danma Kurulumuz, 13 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da; IMS Health firmasnn veri toplama giriimleri, Alliance Healthcare firmasnn “Alphega Eczane” ve dier baz “danmanlk / koçluk” firmalarnn farkl isimlerle yürüttüü çalmalar ile SGK Protokol revizyon sürecine ilikin bir deerlendirme yapmtr. Yapt deerlendirme sonucunda Bakanlar Danma Kurulumuz aadaki Sonuç Bildirgesini bata eczac meslektalarmz olmak üzere kamuoyu ile paylamaktadr:

Mevcut koullarda eczanelerin ayakta kalabilmesi ve ilaç/salk hizmet sunumunu kesintisiz sürdürebilmeleri için çok ciddi mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin özü, eczanesinin banda canla bala hizmet veren eczaclarn mesleklerine duyduklar sayg ve halk salnn korunmas/gelitirilmesi süreçlerine verdikleri deerdir.

Eczac, kendi eczanesinde hizmet sunumu gerçekletiren bamsz salk profesyonelidir. 25.700 serbest eczacnn ve onlarn temsilcisi olarak bizlerin bugüne kadar olduu gibi bugün de tek bir talebimiz mevcut:

“laç ve salk hizmetinin vazgeçilmez neferleri olan, Türkiye’nin dört bir yanna yaylm eczanelerimizin, YAATABLMEK ÇN YAAMASI”.

Türk Eczaclar Birlii Merkez Heyeti ve 54 Bölge Eczac Odas olarak bu dorultuda “hareket ettik, etmeye de devam edeceiz.

Bilindii üzere, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokol” 31.03.2016 tarihinde imzalanmtr. lgili Protokol’ün hükümleri gerei Nisan 2017 sonuna kadar karlkl taleplerin yer ald protokol revizyonunun imzalanmas gerekmektedir. Bu çerçevede SGK bürokratlar ile youn görümeler yaplm ve karlkl birçok maddede uzla salanmtr. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanmz Sayn Dr. Mehmet Müezzinolu da süreç hakknda bilgilendirilmitir.

Karlkl taleplerin deerlendirildii toplantlarda ciddi bir aama kaydedilmi ve Ek Protokol’ün imzalanmas noktasnda sona yaklalmtr. Bu noktada, Türkiye’deki tüm eczaclarn ve örgütümüzün talebi vakit kaybedilmeksizin protokol revizyonunun imzalanmasdr. Revizyonun imzalanmas ile halkmzn tbbi malzemelere ücretsiz eriiminde çok önemli bir aama kaydedilmi olacaktr. Vatandalarmzn, Türkiye’nin 25.700 noktasndaki eczanelerimizden tbbi malzemelere ulamas mümkün olacaktr.

Toplantnn bir dier gündemi çerçevesinde; eczanelerimize yönelik “bayilik vermek”, “koçluk yapmak”, “veri toplamak” gibi farkl adlar altnda yaplan d müdahaleler konusunda yaptmz deerlendirme sonucunda; her eyden önce kamuoyuna ilan etmek isteriz ki;

Eczaclar bugüne kadar olduu gibi bundan sonra da salk hizmetlerinin ve eczaclk mesleinin ticariletirilmesi giriimlerine kar dimdik ayakta duracaktr.

Bizler, birkaç yldr bamsz eczanelerimize yönelik çok uluslu irketlerin gelitirdikleri tehditler ile kar karyayz. Ancak bilinmelidir ki; eczanelerimizi kuatmaya ve sözde piyasa koullarn bahane ederek adeta bamsz eczanelerimize el koymaya niyetlenmi giriimlerin sorumlular her daim eczacnn dirayeti ve örgütlü tavr ile karlaacaktr. Eczaclar, danmanlk hizmeti ad altnda çokuluslu firmalarn bayiliini yaptrmak suretiyle fiili zincirin önünü açan hiçbir uygulamaya müsaade etmeyecektir. Eczaclarn, bu çok uluslu irketlerinin ya da eczac meslek örgütünün süzgecinden geçmemi kiilerin akl hocalna veya “koçluuna” ihtiyac yoktur. Türk Eczaclar Birlii, eczacnn tüm ihtiyaçlarn kurumsal bilgi ve kapasitesiyle karlamaya hazrdr, bu konuyu gündemine almtr ve acilen bu ihtiyaca cevap üretmek üzere harekete geçecektir.

Türk Eczaclar Birlii ve 54 Eczac Odas olarak, bu ve benzeri giriimleri devam ettirmeyi düünenleri de uyaryoruz! Eczacnn bamsz varln tehdit etmekten vazgeçmezseniz, Türk Eczaclar Birlii’nin ve Türkiye’deki 32.000 eczacnn örgütlü gücünü karnza alm olacaksnz.

Eczacnn onuru ve erefi ile giydii “beyaz önlük” yerine çok uluslu bir irketin önlüklerini giydirmeye yeltenenlere en sert yant vereceimizden kimsenin kukusu olmasn.

Eczaclar Birlik’te güçlerine güç katacak,

Gelecekte de bamsz eczanelerini yaatacaklardr.

TÜRK ECZACILARI BRL MERKEZ HEYET

VE

54 BÖLGE ECZACI ODASI

2017-04-25 10:22:18