bilgi@seo.org.tr
Duyuru Detay »

Baz lalar in Gerekli Olan Belgeler ve Bunlarn Paylalmas Hakknda

 BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETM KURULU BAKANLII’NA


Ülkemizde, özel hastalk gruplarnn tedavisinde kullanlan baz etken maddeleri içeren ilaçlarn doktor tarafndan reçeteye yazlmas ve eczane tarafndan verilebilmesi için, ilaca özel hazrlanm “Hasta Onay Formu” ve “laç Güvenlik zlem Formu”nun doldurularak ibraz edilmesi gerektii Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yaymlanan 26.10.2017 tarihli ve 2017/3 sayl Genelge’de belirtilmi, Genelge’ye ilikin bilgilendirme 30.10.2017 tarih ve 12501 sayl Bölge Eczac Odas yazmz ile yaplmt.

  • lac tedarik etmek üzere depolar tarafndan çeitli formlarn istendiinde, hangi durumlarda bu tür formlar paylalabilecei konusunda doru bilgi edinilmesi ve uygulama birlii salanmas için;
  • Hangi ilaçlar için hangi formlarn alnmas gerektii,
  • Bu formlarn hangilerinin l Salk müdürlüklerine, hangilerinin üçüncü firmalara iletilmesinin uygun olduu konularnda Türkiye ilaç ve Tbbi Cihaz Kurum’dan bilgi talep edilmitir.

Kurum tarafndan Birliimize iletilen ve ekte 07.12.2017 tarih ve E.245232 sayl yaz ile;

Riskin en aza indirilmesi veya azaltlmas amacyla tüm dünyada olduu Ülkemizde de baz ilaçlar için risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmekte olduu, söz konusu faaliyetlerin yürütülmesindeki uygulama ekillerinin;

  1. “laç Güvenlik zlem Formu” ve “Hasta Onay Formu” ile kullanlmas gereken ilaçlar
  2. Kontrollü Datm
  3. Ek zlemeye tabi ilaçlar

eklinde olduu bildirilerek, “laç Güvenlik zlem Formu” ve “Hasta Onay Formu” ile kullanlmas gereken ilaçlar ile Ek izlemeye tabi ilaçlara ait listelere www.titck.gov.tr sitesinde “önemli belgeler” bölümünden ulalabilecei bildirilmitir.

Kurumu yazsnn ekinde iki adet liste gönderilmitir. Bu listeler aadaki ekilde olup yazmz ekinde de yer almaktadr:

"laç Güvenlik zlem Formu ve Hasta Onay Formu ile kullanlmas gereken ilaçlar listesi" (18 müstahzardan olumaktadr) ile 
"Reçete onay formu/eczane sipari formu ile kullanlan ilaçlar listesi" (Kontrollü datm kapsamnda yer alan 15 müstahzardan olumaktadr)

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasn sayglarmla rica ederim.

 

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

TTCK yazs ve ekleri için tklaynz.

2017-12-20 11:24:49